เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน

เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์..แบบกินดี..อยู่ดี..มีมัคคุเทศก์ดูแล

พัก..อิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน 1 คืน / ปาย 1 คืน

 

" />

โปรแกรมWoW.....เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์

WoW.....เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ WoW.....เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์
Highlights

เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน

เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์..แบบกินดี..อยู่ดี..มีมัคคุเทศก์ดูแล

พัก..อิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน 1 คืน / ปาย 1 คืน

 

 • เริ่มต้นที่ : 13,900.-
 • รหัสโปรแกรม : SOTH-N-WE1713
 • เดินทางช่วง : ธันวาคม-มกราคม 2565
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน :
รายละเอียดโปรแกรม

05.30 น.        คณะพร้อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ    เคาเตอร์ D สายการบินไทยสไมล์  เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง พร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

07.25 น.        เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 102 (บนเครื่องบริการอาหารว่าง แต่ให้นำมาทานด้านล่าง)

08.45 น.    นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ ตามเส้นทาง ปาย - แม่มาลัย – แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ระหว่างการเดินทางแวะพักอริยบทและถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่าง ๆ

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวสายน้ำปาย (2)อ.ปาย

บ่าย              นำทุกท่านเดินทางสู่  สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เชื่อมระหว่างภูสมะและบ้านกุงไม้สัก “ซูตองเป้”เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอ ความสำเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความสมหวัง เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สักที่ต่างก็ช่วยกันลงแรงสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาว ข้ามผ่านทุ่งนา และลำน้ำแม่สะงา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกขึ้น

16.00 น.        นำทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำท่านสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว “ห้วยเสือเฒ่า”เป็นกะเหรี่ยงคอยาวที่อพยพมาจากบ้านน้ำเพียงดิน บ้านในสอยเป็นชุมชนกะเหรี่ยงขนาดใหญ่พอๆ กับที่บ้านน้ำ เพียงดินมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่คล้ายกัน ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหุบเขา มีลำห้วยไหลผ่าน    

18.00 น.       นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู   และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูงกันตามอัธยาศัย 

ค่ำ                 บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารใบเฟิร์น (3)

จากนั้นนำชม วัดจองกลางจองคำ เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ที่มีความงดงามทางศิลปะทางชาติพันธุ์และถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลา นำท่าน Check in เข้าที่พัก

ที่พัก อิมพีเรียลธารา หรือเทียบเท่า ได้มาตรฐาน SHA

 

 

 

 

 

 

04.30 น     นำท่านเดินทางสู่ปางอุ๋ง ชมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงสัมผัสคลื่นทะเลหมอก และ

ชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามที่สะท้อนผืนน้ำเป็นลำแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี...สวยงาม

จากนั้นนำคณะเดินทางสัมผัสวิถีชีวิตชาวจีนยูนาน ชิมชา บ้านรักไทย..บริการอาหารเช้า(4)

ณ ร้านอาหารชาสา รักไทย อิ่มอร่อยนำคณะเดินทางต่อสู่ ถ้ำปลา อ.ปางมะผ้า ระหว่าง

ทางแวะให้ท่านถ่ายรูปสวย ๆ กับเสน่ห์แห่งขุนเขาและไร่ชา @ ลีไวน์รักษ์ไทย

10.00 น.         คณะเดินทางถึง ถ้ำปลา อิสระให้ท่านเที่ยวชม     และถ่ายรูปกับฝูงปลาพวงนับแสน ๆ ตัว เดินทางสู่ ถ้ำน้ำลอด

เที่ยง               บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารบ้านแก้วโมรา (5)

บ่าย               เดินทางต่อสู่ ถ้ำน้ำลอด  หนึ่งใน Unseen in Thailand ให้ท่านได้ชมถ้ำที่สวยงาม   อาทิเช่น ถ้ำเสาหินหลวง,ถ้ำตุ๊กตา เข้าไปชมหินงอกหินย้อย   พร้อมชมเสาหินลักษณะคล้ายกับตุ๊กตา ตั้งเรียงรายอยู่ภายในถ้ำ นั่งแพล่องไปตามลำน้ำสู่ ถ้ำผีแมน ที่ชาวต่างชาติชอบเดินทางมาท่องเที่ยวที่ถ้ำนี้ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ อ.ปาย ระหว่างการเดินทาง แวะ จุดชมวิวกิ่วลม เบื้องหน้าเป็นภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย ก่อนนำชม หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านคนจีนยูนาน ที่สร้างขึ้นจากดินเหนียวทั้งหลัง ก่อนเดินทางสู่ร้านอาหาร

ค่ำ                 บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารชาลี แอนด์ เล็ก (6)  หลังอาหารอิสระให้ท่านเดิน

ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ทีพัก  ที่พัก เบลวิลล่า ปาย ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ได้มาตฐาน SHA

05.45 น.         โปรแกรมตื่นเช้า นั่งรถขึ้นไปชมอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหล

หลังพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับที่พักäบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7)

08.30 น.         นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปายที่เคารพและศักดิ์สิทธิ์แวะถ่ายรูปชมร้านกาแฟ COFFEE IN LOVE ที่มีชื่อเสียงจากการถ่ายละคร แวะถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้างโดยสงครามโลกครั้งที่ 2

เที่ยง              ä รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบ้านสวนชมจันทร์  (8)

บ่าย                นำชม วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เต็มไปด้วยความวิจิตรตระการตา อลังการ รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท  

16.00 น.         นำคณะเดินทางสู่  อ.แม่แตง ชมแลนด์มาร์กใหม่สุดอลังฯ ในชื่อ “แดนเทวดา” ตื่นตาไปกับหน้าผาน้ำตกจำลองที่สามารถเดินขึ้นไปและมีช่องกลางน้ำตกสำหรับถ่ายภาพที่นี่แบ่งเป็น 4 โซนหลักๆ คือ

โซนที่ 1 คือร้านกาแฟ

โซนที่ 2 เป็นสวนดอกไม้หน้าน้ำตก

โซนที่ 3 เป็นสวนญี่ปุ่นอยู่หลังน้ำตก

โซนที่ 4 จำลองตลาดเก่าของแม่แตง มีสินค้าโอท็อปจำหน่ายดอกไม้ที่อยู่ด้านหน้าน้ำตกเป็นแปลงดอกมากาเร็ต และ ดอก Celosia แต่ถ้าเดินอ้อมไปหลังน้ำตกอารมณ์จะเปลี่ยนไปทันที เป็นสวนและร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น มีลำธารไหลผ่าน และมีพร็อพทางเดินไม้และสะพานให้ถ่ายภาพ

18.30 น.         นำท่านเดินทางสู่ วนัสนันท์ ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

21.15 น.         เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 121

22.35 น.         คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

การันตี บริการระดับ ôôôôô

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เงื่อนไขโปรแกรม

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้ชำระเป็นเงินสดกับมัคคุเทศก์หน้างาน

1. ส่วนต่างแถวที่หมายถึงที่นั่งบนรถตู้ แถวที่ 1 เพิ่ม  600 บาท/แถวที่ 2 เพิ่ม 300 บาท

2. และส่วนต่างวันหยุดต่อเนื่อง เพิ่ม 1,000 บาทต่อท่าน  เทศกาลปีใหม่เพิ่ม 1,500 บาทต่อท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

 •   ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการไทยสไมล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก.
 •   ค่า รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 •   ค่าที่พักอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน 1 คืน / เบลวิลล่าปาย จำนวน 1 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
 •   ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 •   ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 •   ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 •   ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 •   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 •    ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

เงื่อนไขการจอง         

 • รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระเงินมัดจำ
 • ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
 • รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
 • ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

 

หมายเหตุ    โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ