โปรแกรมทัวร์ไทย ฉะเชิงเทรา ไหว้พระ 7 วัด

ทัวร์ไทย ฉะเชิงเทรา ไหว้พระ 7 วัด ทัวร์ไทย ฉะเชิงเทรา ไหว้พระ 7 วัด ทัวร์ไทย ฉะเชิงเทรา ไหว้พระ 7 วัด
Highlights

วัดโสธรวรารามวรวิหาร นมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรคู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา
วัดอุภัยภาติการาม นมัสการหลวงพ่อโต หรือชาวจีน 
วัดจีนประชาสโมสร วัดจีนเก่าแก่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ชมศิลปกรรมแบบจีน 
ตลาดโบราณบ้านใหม่ ชมชุมชนชาวไทย-จีน ที่ยังมีวิถีชีวิตในรุปแบบเดิมๆ 
วัดสมานรัตนาราม เพราะมีพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข
วัดหัวสวน เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีโบสถ์สแตนเลสหลังใหม่
- วัดโพธิ์บางคล้า เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 
- วัดหงส์ทอง อำเภอบางปะกง ในบริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่าชายเลน
ตลาดคลองสวน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกของฝาก และทานอาหารกันอย่างเต็มอิ่ม
 

 • เริ่มต้นที่ : 299.-
 • รหัสโปรแกรม : SMTH-Coach1576
 • เดินทางช่วง : มีนาคม 2563
 • ระยะเวลา : 1 วัน 0 คืน
 • สายการบิน :
รายละเอียดโปรแกรม
เวลา กรุงเทพฯ - วัดโสธรวรารามวรวิหาร - วัดอุภัยภาติการาม - วัดจีนประชาสโมสร - ตลาดโบราณบ้านใหม่ - วัดสมานรัตนาราม - วัดหัวสวน - วัดโพธิ์บางคล้า - วัดหงส์ทอง - ตลาดคลองสวน - กรุงเทพฯ
06:00 น. คณะพร้อมกัน ณ Sun Smile Holidays อาคาร 257/24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
06:30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จ. ฉะเชิงเทรา โดย รถโค้ชปรับอากาศ   
เช้า บริการอาหารเช้า และเครื่องดื่มบนรถ และสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า   
07:50 น. เดินทางถึง จ. ฉะเชิงเทรา นำท่านเดินทางสู่ วัดที่ (1) วัดโสธรวราราม วรวิหาร นมัสการ หลวงพ่อพุทธโสธร และชมวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา วัดที่ (2) วัดอุภัยภาติการาม นมัสการ หลวงพ่อโต หรือชาวจีน เรียกว่า ''เจ้าพ่อซำปอกง'' ในประเทศไทย มีเพียง 3 องค์เท่านั้น วัดที่ (3) วัดจีนประชาสโมสร วัดจีนเก่าแก่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ชมศิลปกรรมแบบจีนและพระพุทธรูปแบบจีน อันศักดิ์สิทธิ์ 
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดโบราณบ้านใหม่ ชมชุมชนชาวไทย-จีน ที่ยังมีวิถีชีวิตในรุปแบบเดิมๆ และมีตลาดสองฝั่งริมแม่น้ำบางปะกง แห่งนี้มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี บ้านเรือนเป็นห้องแถวไม้แบบเก่า แม้บางบ้านจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปบ้าง แต่อย่างไรในภาพรวมของที่นี่ก็ยังดูคลาสสิค
13:30 น. วัดที่ (7) วัดหงส์ทอง หรือ วัดกลางน้ำ อำเภอบางปะกง ในบริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่าชายเลน และมีพระอุโบสถซึ่งอยู่ในทะเล นอกจากนี้ยังเดินทางเดินที่ทอดยาวไปในทะเลไปยัง “พระธาตุคงคามหาเจดีย์”เจดีย์สีทองอร่ามบรรจุพระอรหันต์ธาตุ สามารถมองเห็นทัศนียภาพท้องทะเลและแผ่นดินในมุมสูงได้สวยงาม 
17:00 น. นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคลองสวน เป็นตลาดเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่ออดีต ตลาดคลองสวน เป็นจุดแวะพักและเป็นศูนย์รวมของชุมชน จุดแลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นเส้นทางคมนาคม ที่สำคัญและสะดวกที่สุด ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกของฝากมากกมาย และทานอาหารกันอย่างเต็มอิ่ม
18:00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
19:30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
เงื่อนไขโปรแกรม
หมายเหตุกรุณาอ่านรายละเอียด และเงื่อนไขให้ชัดเจน
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง
 • ค่าอาหารเช้า พร้อมน้ำดื่ม (บนรถ) ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่มต่างหาก
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ ผู้ช่วย และพนักงานขับรถ ท่านละ 180 บาท

 

เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาชำระค่าทัวร์ทันทีเมื่อมีการจองภายใน 24 ชม. (เพื่อรักษาสิทธิ์สำหรับท่านอื่นๆที่ต้องการเดินทาง) 

การยกเลิก

 • หากมีการชำระเงิน ขอสงวนสิทธิ์ในการ คืนเงินค่าทัวร์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ